การลงทะเบียนเรียน

การลงทะเบียนเรียนผ่านทางอินเทอร์เน็ต

หลักสูตรการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบ “เหมาจ่าย”

หลักสูตรการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบ “ไม่เหมาจ่าย”

? เว็บลงทะเบียนเรียนโครงการภาคพิเศษ   https://sp-regis.ku.ac.th/