นิสิต

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ปฎิทินการเรียนการสอน  และตารางเรียน  ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563  (*เปิดเรียนวันเสาร์ที่  9 มกราคม  2564)     Animated Gif New (37)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาฯ และรหัสนิสิตใหม่ ภาคพิเศษ   ประจำภาคปลาย  ปีการศึกษา 2563     

? ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563  

?ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  สาขาการบริหารการศึกษา  ภาคพิเศษ  คณะศึกษาศาสตร์   ประจำภาคต้น   ปีการศึกษา 2563    (รอบสามเพิ่มเติม)

?ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท  สาขาการบริหารการศึกษา  ภาคพิเศษ  คณะศึกษาศาสตร์   ประจำภาคต้น   ปีการศึกษา 2563    (ลำดับสำรองรอบสาม)

?ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท  สาขาการศึกษาพิเศษ  ภาคพิเศษ  คณะศึกษาศาสตร์   ประจำภาคต้น   ปีการศึกษา 2563    (รอบสามเพิ่มเติม)

?ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  สาขาการบริหารการศึกษา  ภาคพิเศษ  คณะศึกษาศาสตร์   ประจำภาคต้น   ปีการศึกษา 2563    (รอบสามเพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาฯ และรหัสนิสิตใหม่ ภาคพิเศษ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563  (รอบสาม)  

กำหนดการลงทะเบียนเรียน  ปฎิทินการเรียนการสอน  และตารางเรียน  ภาคต้น ปีการศึกษา 2563  

?ประกาศ เรื่อง รหัสนิสิตใหม่  คณะศึกษาศาสตร์  ภาคพิเศษ  ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2563   โครงการปริญญาโท สาขาวิชาพลศึกษา  (รอบสองเพิ่มเติม)   

?ประกาศ เรื่อง รหัสนิสิตใหม่  คณะศึกษาศาสตร์  ภาคพิเศษ  ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2563   โครงการปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  (รอบสองเพิ่มเติม)   

?ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  โครงการปริญญาโท  สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ  ภาคพิเศษ  ประจำภาคต้น   ปีการศึกษา 2563  (รอบสาม)   

?ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน   ภาคพิเศษ   ประจำภาคต้น   ปีการศึกษา 2563  (รอบสาม)     

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ  ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2563  โครงการปริญญาเอก  สาขาการบริหารการศึกษา  (รอบสามเพิ่มเติม)    

?ประกาศ เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ  ภาคพิเศษ  ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2563   โครงการปริญญาโท สาขาพลศึกษา  (รอบสองเพิ่มเติม)  

?ประกาศ เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ ภาคพิเศษ  ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2563   โครงการปริญญาเอก สาขาหลักสูตรและการสอน  (รอบสองเพิ่มเติม)  

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ  ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2563 (รอบสาม)   

? ประกาศ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคพิเศษ  ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา  2563  (รอบสาม)  โครงการปริญญาโท  สาขาการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ  (สมัครทางไปรษณีย์ตั้งแต่วันนี้ –  30 มิถุนายน 2563)   

?ประกาศ เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯและรหัสนิสิตใหม่  ภาคพิเศษ  ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2563   โครงการปริญญาเอก สาขาหลักสูตรและการสอน  (รอบแรกเพิ่มเติม 

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯและรหัสนิสิตใหม่  คณะศึกษาศาสตร์  ภาคพิเศษ  ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2563  (รอบสอง)  

? ประกาศ เรื่อง  ขั้นตอนการรายงานตัวนิสิตและรหัสนิสิตใหม่  สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2563  (ลำดับสำรองรอบแรก)  

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ปฎิทินการเรียนการสอน และตารางเรียน ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ.2563    

?ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  โครงการภาคพิเศษ  คณะศึกษาศาสตร์   ภาคต้น   ปีการศึกษา 2563  (ลำดับสำรองรอบแรก)  

ประกาศ เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนเรียน  ปฎิทินการเรียนการสอน  และตารางเรียน  สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา  โครงการภาคพิเศษ   ประจำภาคต้น   ปีการศึกษา 2563  (*เปิดเรียนวันที่  16 มีนาคม  2563)   

ประกาศเรื่องกำหนดการลงทะเบียนเรียน  ปฎิทินการเรียนการสอน  และตารางเรียน  ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562  (*เปิดเรียนวันที่  7 ธันวาคม  2562)