ข่าวประชาสัมพันธ์

📍 ประกาศ เรื่อง รหัสนิสิตใหม่ระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา โครงการภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)      

📍 ประกาศ   เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564    

📍 ประกาศ  เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา โครงการภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564  (เพิ่มเติม)     

📍 ประกาศ เรื่อง รหัสนิสิตใหม่ระดับปริญญาโท  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา โครงการภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (ลำดับสำรองรอบสาม)    

📍 ประกาศ  เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  โครงการภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์  ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2564  (เพิ่มเติม)       

📍 ประกาศ  เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา โครงการภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564  (ลำดับสำรองรอบสาม)     

📍 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาฯ และรหัสนิสิตใหม่ โครงการภาคพิเศษ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 3)  

📍 ประกาศ เรื่อง รหัสนิสิตใหม่ สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา โครงการภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (ลำดับสำรองรอบสอง)  

📍 ประกาศ เรื่อง  กำหนดการลงทะเบียนเรียน  ปฎิทินการเรียนการสอน  และตารางเรียน  ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2564        

📍ประกาศ เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โครงการภาคพิเศษ  ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบสาม)  

📍 ประกาศ  เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โครงการภาคพิเศษ  ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2564  (รอบสาม)      

📍 ประกาศ  เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา โครงการภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564  (ลำดับสำรองรอบสอง)  

📍 ประกาศ เรื่อง  กำหนดการลงทะเบียนเรียน  ปฎิทินการเรียนการสอน  และตารางเรียน  ภาคฤดูร้อน  ปี พ.ศ. 2564     

📍ประกาศ เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาฯ และรหัสนิสิตใหม่ โครงการภาคพิเศษ  ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2564  (รอบที่ 2)     

📍 The Announcement of Admission Results  Doctoral Program in Science Education, Department of Education, Faculty of Education  First Semester 2021.

📍การรับสมัครบุคคล เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบสาม)     

📍 Application for Ph.D. in Science Education Program, the First Semester, Academic Year 2021      (3RD ROUND) 

📍 ประกาศ  เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาฯ และรหัสนิสิตใหม่  ระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา  โครงการภาคพิเศษ   ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2564   (รอบแรกเพิ่มเติม)   

📍 ประกาศ เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา โครงการภาคพิเศษ  ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2564 (รอบสองเพิ่มเติม)

📍 ประกาศ  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โครงการภาคพิเศษ  ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2564 (รอบสอง)   

📍ประกาศ  เรื่อง   รายละเอียดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา โครงการภาคพิเศษ  ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2564  (เพิ่มเติม)  

📍 ประกาศ  เรื่อง เปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2564   สาขาปฐมวัยศึกษา  โครงการภาคพิเศษ   (รอบสอง)  

📍ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โครงการภาคพิเศษ  ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2564 (รอบสอง)  

📍The interview examination of Doctoral Program in Science Education (English Program), Faculty of Education, first semester 2021.  

📍ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาฯ และรหัสนิสิตใหม่ โครงการภาคพิเศษ  ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2564  (รอบที่ 1)   

📍ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โครงการภาคพิเศษ  ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1)  

📍 ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครอบรมหลักสูตร English Preparation for Graduate Studies รุ่นที่ 8 (เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม – วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564  

📍 Application for Ph.D. in Science Education Program, the First Semester, Academic Year 2021    

📍 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์  ประจำภาคต้น ปีการศึกษา  2564    (เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  2  พฤศจิกายน 2563  – 12  มีนาคม 2564 )     

📍 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โครงการภาคพิเศษ  ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1)   

📍 ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โครงการภาคพิเศษ   คณะศึกษาศาสตร์  ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1)   เป็นวันอังคารที่  29  ธันวาคม  2563  (**เนื่องจากอยู่ระหว่างตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครฯ)  

📍 กำหนดการลงทะเบียนเรียน ปฎิทินการเรียนการสอน  และตารางเรียน  ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563  (*เปิดเรียนวันเสาร์ที่  9 มกราคม  2564   

📍 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาฯ และรหัสนิสิตใหม่ ภาคพิเศษ   ประจำภาคปลาย  ปีการศึกษา 2563     

📍 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563  

📍 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์  ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา  2563    (เปิดรับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่  17 สิงหาคม – 9  ตุลาคม 2563)   

📍ประกาศ เรื่อง รหัสนิสิตใหม่ระดับปริญญาโท  ภาคพิเศษ  คณะศึกษาศาสตร์   ประจำภาคต้น   ปีการศึกษา 2563   (รอบสามเพิ่มเติม)

📍ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  สาขาการบริหารการศึกษา  ภาคพิเศษ  คณะศึกษาศาสตร์   ประจำภาคต้น   ปีการศึกษา 2563    (รอบสามเพิ่มเติม)

📍ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท  สาขาการบริหารการศึกษา  ภาคพิเศษ  คณะศึกษาศาสตร์   ประจำภาคต้น   ปีการศึกษา 2563    (ลำดับสำรองรอบสาม)

📍ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท  สาขาการศึกษาพิเศษ  ภาคพิเศษ  คณะศึกษาศาสตร์   ประจำภาคต้น   ปีการศึกษา 2563    (รอบสามเพิ่มเติม)

📍ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  สาขาการบริหารการศึกษา  ภาคพิเศษ  คณะศึกษาศาสตร์   ประจำภาคต้น   ปีการศึกษา 2563    (รอบสามเพิ่มเติม)

📍 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาฯ และรหัสนิสิตใหม่ ภาคพิเศษ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563  (รอบสาม)  

📍 กำหนดการลงทะเบียนเรียน  ปฎิทินการเรียนการสอน  และตารางเรียน  ภาคต้น ปีการศึกษา 2563  

📍ประกาศ เรื่อง รหัสนิสิตใหม่  คณะศึกษาศาสตร์  ภาคพิเศษ  ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2563   โครงการปริญญาโท สาขาวิชาพลศึกษา  (รอบสองเพิ่มเติม)   

📍ประกาศ เรื่อง รหัสนิสิตใหม่  คณะศึกษาศาสตร์  ภาคพิเศษ  ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2563   โครงการปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  (รอบสองเพิ่มเติม)   

📍ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  โครงการปริญญาโท  สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ  ภาคพิเศษ  ประจำภาคต้น   ปีการศึกษา 2563  (รอบสาม)   

📍ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน   ภาคพิเศษ   ประจำภาคต้น   ปีการศึกษา 2563  (รอบสาม)     

📍 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ  ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2563  โครงการปริญญาเอก  สาขาการบริหารการศึกษา  (รอบสามเพิ่มเติม)    

📍ประกาศ เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ  ภาคพิเศษ  ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2563   โครงการปริญญาโท สาขาพลศึกษา  (รอบสองเพิ่มเติม)  

📍ประกาศ เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ ภาคพิเศษ  ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2563   โครงการปริญญาเอก สาขาหลักสูตรและการสอน  (รอบสองเพิ่มเติม)  

📍 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ  ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2563 (รอบสาม)   

📍 ประกาศ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคพิเศษ  ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา  2563  (รอบสาม)  โครงการปริญญาโท  สาขาการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ  (สมัครทางไปรษณีย์ตั้งแต่วันนี้ –  30 มิถุนายน 2563)   

📍ประกาศ เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯและรหัสนิสิตใหม่  ภาคพิเศษ  ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2563   โครงการปริญญาเอก สาขาหลักสูตรและการสอน  (รอบแรกเพิ่มเติม 

📍 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯและรหัสนิสิตใหม่  คณะศึกษาศาสตร์  ภาคพิเศษ  ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2563  (รอบสอง)  

📍 ประกาศ เรื่อง  ขั้นตอนการรายงานตัวนิสิตและรหัสนิสิตใหม่  สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2563  (ลำดับสำรองรอบแรก)  

📍ประกาศ เรื่อง ตรวจสอบรายชื่อผู้ส่งเอกสารเพื่อสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ระหว่าง วันที่ 20 -28 เมษายน 2563  

📍ประกาศ เรื่อง เปิดรับสัมครนิสิตใหม่ ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบสาม) และเลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ 

📍ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน   ภาคพิเศษ  คณะศึกษาศาสตร์   ภาคต้น   ปีการศึกษา 2563  (รอบสอง)   

📍ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ  ภาคพิเศษ  คณะศึกษาศาสตร์   ภาคต้น   ปีการศึกษา 2563  (รอบสอง)   

📍 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์  ภาคต้น  ปีการศึกษา  2563  (รอบสาม)   (เปิดรับสมัครทางไปรษณีย์วันที่  18 พฤษภาคม – 9  มิถุนายน 2563)  

📍 กำหนดการลงทะเบียนเรียน ปฎิทินการเรียนการสอน และตารางเรียน ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ.2563    

📍 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาการบริหารการศึกษา  ภาคพิเศษ  คณะศึกษาศาสตร์  ภาคต้น  ปีการศึกษา  2563  

📍ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์   ภาคต้น   ปีการศึกษา 2563 (รอบสอง)    

📍ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคพิเศษ  คณะศึกษาศาสตร์   ภาคต้น   ปีการศึกษา 2563  (ลำดับสำรองรอบแรก)  

📍 ประกาศ  เรื่อง  ข้อปฏิบัติการรายงานตัวนิสิตใหม่ รหัส 63  รูปแบบออนไลน์  ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2563  ระหว่างวันที่ 25 เมษายน – 17 พฤษภาคม 2563  

📍 ประกาศ เรื่อง กำหนดการรายตัวนิสิตใหม่ รหัส 63  ประจำภาคต้น   ปีการศึกษา 2563 (รอบแรก)  

📍 ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงรูปแบบการรายตัวนิสิตใหม่ รหัส 63 ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2563 (รอบแรก)  

📍 ประกาศ เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนเรียน  ปฎิทินการเรียนการสอน  และตารางเรียน  สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา  ภาคพิเศษ   ประจำภาคต้น   ปีการศึกษา 2563  (*เปิดเรียนวันที่  16 มีนาคม  2563)   

📍 ประกาศ เรื่อง รหัสนิสิตและกำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่  ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบแรก)

📍 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์  ภาคต้น  ปีการศึกษา  2563  (รอบสอง) 

📍ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา  ภาคพิเศษ  คณะศึกษาศาสตร์   ภาคต้น   ปีการศึกษา 2563      

📍ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคพิเศษ  คณะศึกษาศาสตร์   ภาคต้น   ปีการศึกษา 2563    

📍ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา  ภาคพิเศษ  คณะศึกษาศาสตร์   ภาคต้น   ปีการศึกษา 2563      

📍 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ  ภาคพิเศษ  คณะศึกษาศาสตร์  ภาคต้น    ปีการศึกษา 2563     

📍ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  ภาคพิเศษ  คณะศึกษาศาสตร์      ภาคต้น  ปีการศึกษา 2563        

📍ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์   ภาคต้น   ปีการศึกษา 2563 

📍ประกาศรหัสนิสิตใหม่  ภาคพิเศษ  คณะศึกษาศาสตร์   ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2562  

📍ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคพิเศษ  คณะศึกษาศาสตร์   ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2562  

📍 ประกาศ เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนเรียน  ปฎิทินการเรียนการสอน  และตารางเรียน  ประจำภาคปลาย  ปีการศึกษา 2562   (*เปิดเรียนวันที่  7 ธันวาคม  2562)