หลักสูตรปริญญาโท

? XF51สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ

? XF55 สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ

? XF57 สาขาการส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา

? XF59 สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา

? XF60 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

? XF62 สาขาวิชาพลศึกษา

? XF68 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

? XF70 สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา

? XF71 สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์

? XF74 สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา

? XF75 สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

? XF76 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

? XF78 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา