สมัครเรียน

?การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบสาม)     

?ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โครงการภาคพิเศษ  ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2564 (รอบที่1)  

ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครอบรมหลักสูตร English Preparation for Graduate Studies รุ่นที่ 8 ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม – วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564   

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์  ประจำภาคต้น ปีการศึกษา  2564    (เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  2  พฤศจิกายน 2563  – 12  มีนาคม 2564 )     

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์  ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา  2563    (เปิดรับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่  17 สิงหาคม – 9  ตุลาคม 2563)   

?ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โครงการภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์   ภาคต้น   ปีการศึกษา 2563

?ประกาศรหัสนิสิตใหม่  โครงการภาคพิเศษ  คณะศึกษาศาสตร์   ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2562  

?ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  โครงการภาคพิเศษ  คณะ   ศึกษาศาสตร์   ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2562  

? ประกาศเรื่องรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา   โครงการภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์   ภาคต้น    ปีการศึกษา 2563