บุคลากร

 

นางสาวลักขณา  ปิ่นวิเศษ

ตำแหน่ง : หัวหน้าศูนย์บัณฑิตศึกษา โครงการภาคพิเศษ

โทรศัพท์ : 02-9428413

เบอร์ภายใน : 611884

E-mail : fedulnp@ku.ac.th

 

นางสาวฐิติมา  รุ่งทัพพ่วง

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ : 02-9428413

เบอร์ภายใน : 611884

E-mail : fedutmr@ku.ac.th

 

นางสาวกานดา บุญมี

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ : 02-9428413

เบอร์ภายใน : 611884

E-mail : fedukdbm@ku.ac.th

 

นางสาวสุพีรณัฐ  บุญเกิน

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ : 02-9428413

เบอร์ภายใน : 611884

E-mail : fedusnbo@ku.ac.th