หลักสูตรปริญญาเอก

? XF58 สาขาวิชาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

? XF60 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

? XF68 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

? XF70 สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา

? XF76 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 

? XF78 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา