หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

ระดับปริญญาโท

? XF51  สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ

เอกสารประชาสัมพันธ์

สมัครออนไลน์

? XF62 สาขาวิชาพลศึกษา

เอกสารประชาสัมพันธ์

สมัครออนไลน์

? XF78 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

เอกสารประชาสัมพันธ์

สมัครออนไลน์

ระดับปริญญาเอก

? xf58 สาขาวิชาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เอกสารประชาสัมพันธ์

สมัครออนไลน์

? XF78 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

เอกสารประชาสัมพันธ์

สมัครออนไลน์