ข่าวประชาสัมพันธ์

? ประกาศ  เรื่อง  ประชาสัมพันธ์เว็บใหม่ของศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ  คณะศึกษาศาสตร์   

ประกาศ เรื่อง รหัสนิสิตใหม่ระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา โครงการภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)      

ประกาศ   เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564    

? ประกาศ  เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา โครงการภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564  (เพิ่มเติม)     

ประกาศ เรื่อง รหัสนิสิตใหม่ระดับปริญญาโท  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา โครงการภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (ลำดับสำรองรอบสาม)    

ประกาศ  เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  โครงการภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์  ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2564  (เพิ่มเติม)       

ประกาศ  เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา โครงการภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564  (ลำดับสำรองรอบสาม)     

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาฯ และรหัสนิสิตใหม่ โครงการภาคพิเศษ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 3)  

ประกาศ เรื่อง รหัสนิสิตใหม่ สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา โครงการภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (ลำดับสำรองรอบสอง)  

? ประกาศ เรื่อง  กำหนดการลงทะเบียนเรียน  ปฎิทินการเรียนการสอน  และตารางเรียน  ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2564        

?ประกาศ เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โครงการภาคพิเศษ  ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบสาม)  

? ประกาศ  เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โครงการภาคพิเศษ  ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2564  (รอบสาม)      

ประกาศ  เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา โครงการภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564  (ลำดับสำรองรอบสอง)  

? ประกาศ เรื่อง  กำหนดการลงทะเบียนเรียน  ปฎิทินการเรียนการสอน  และตารางเรียน  ภาคฤดูร้อน  ปี พ.ศ. 2564     

?ประกาศ เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาฯ และรหัสนิสิตใหม่ โครงการภาคพิเศษ  ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2564  (รอบที่ 2)     

? The Announcement of Admission Results  Doctoral Program in Science Education, Department of Education, Faculty of Education  First Semester 2021.

?การรับสมัครบุคคล เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบสาม)     

? Application for Ph.D. in Science Education Program, the First Semester, Academic Year 2021      (3RD ROUND) 

ประกาศ  เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาฯ และรหัสนิสิตใหม่  ระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา  โครงการภาคพิเศษ   ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2564   (รอบแรกเพิ่มเติม)   

? ประกาศ เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา โครงการภาคพิเศษ  ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2564 (รอบสองเพิ่มเติม)

ประกาศ  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โครงการภาคพิเศษ  ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2564 (รอบสอง)   

?ประกาศ  เรื่อง   รายละเอียดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา โครงการภาคพิเศษ  ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2564  (เพิ่มเติม)  

? ประกาศ  เรื่อง เปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2564   สาขาปฐมวัยศึกษา  โครงการภาคพิเศษ   (รอบสอง)  

?ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โครงการภาคพิเศษ  ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2564 (รอบสอง)  

?The interview examination of Doctoral Program in Science Education (English Program), Faculty of Education, first semester 2021.  

?ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาฯ และรหัสนิสิตใหม่ โครงการภาคพิเศษ  ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2564  (รอบที่ 1)   

?ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โครงการภาคพิเศษ  ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1)  

ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครอบรมหลักสูตร English Preparation for Graduate Studies รุ่นที่ 8 (เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม – วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564  

Application for Ph.D. in Science Education Program, the First Semester, Academic Year 2021    

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์  ประจำภาคต้น ปีการศึกษา  2564    (เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  2  พฤศจิกายน 2563  – 12  มีนาคม 2564 )     

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โครงการภาคพิเศษ  ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1)   

ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โครงการภาคพิเศษ   คณะศึกษาศาสตร์  ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1)   เป็นวันอังคารที่  29  ธันวาคม  2563  (**เนื่องจากอยู่ระหว่างตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครฯ)  

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ปฎิทินการเรียนการสอน  และตารางเรียน  ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563  (*เปิดเรียนวันเสาร์ที่  9 มกราคม  2564   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาฯ และรหัสนิสิตใหม่ ภาคพิเศษ   ประจำภาคปลาย  ปีการศึกษา 2563     

? ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563  

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์  ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา  2563    (เปิดรับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่  17 สิงหาคม – 9  ตุลาคม 2563)   

?ประกาศ เรื่อง รหัสนิสิตใหม่ระดับปริญญาโท  ภาคพิเศษ  คณะศึกษาศาสตร์   ประจำภาคต้น   ปีการศึกษา 2563   (รอบสามเพิ่มเติม)

?ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  สาขาการบริหารการศึกษา  ภาคพิเศษ  คณะศึกษาศาสตร์   ประจำภาคต้น   ปีการศึกษา 2563    (รอบสามเพิ่มเติม)

?ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท  สาขาการบริหารการศึกษา  ภาคพิเศษ  คณะศึกษาศาสตร์   ประจำภาคต้น   ปีการศึกษา 2563    (ลำดับสำรองรอบสาม)

?ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท  สาขาการศึกษาพิเศษ  ภาคพิเศษ  คณะศึกษาศาสตร์   ประจำภาคต้น   ปีการศึกษา 2563    (รอบสามเพิ่มเติม)

?ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  สาขาการบริหารการศึกษา  ภาคพิเศษ  คณะศึกษาศาสตร์   ประจำภาคต้น   ปีการศึกษา 2563    (รอบสามเพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาฯ และรหัสนิสิตใหม่ ภาคพิเศษ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563  (รอบสาม)  

กำหนดการลงทะเบียนเรียน  ปฎิทินการเรียนการสอน  และตารางเรียน  ภาคต้น ปีการศึกษา 2563  

?ประกาศ เรื่อง รหัสนิสิตใหม่  คณะศึกษาศาสตร์  ภาคพิเศษ  ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2563   โครงการปริญญาโท สาขาวิชาพลศึกษา  (รอบสองเพิ่มเติม)   

?ประกาศ เรื่อง รหัสนิสิตใหม่  คณะศึกษาศาสตร์  ภาคพิเศษ  ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2563   โครงการปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  (รอบสองเพิ่มเติม)   

?ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  โครงการปริญญาโท  สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ  ภาคพิเศษ  ประจำภาคต้น   ปีการศึกษา 2563  (รอบสาม)   

?ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน   ภาคพิเศษ   ประจำภาคต้น   ปีการศึกษา 2563  (รอบสาม)     

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ  ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2563  โครงการปริญญาเอก  สาขาการบริหารการศึกษา  (รอบสามเพิ่มเติม)    

?ประกาศ เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ  ภาคพิเศษ  ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2563   โครงการปริญญาโท สาขาพลศึกษา  (รอบสองเพิ่มเติม)  

?ประกาศ เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ ภาคพิเศษ  ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2563   โครงการปริญญาเอก สาขาหลักสูตรและการสอน  (รอบสองเพิ่มเติม)  

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ  ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2563 (รอบสาม)   

? ประกาศ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคพิเศษ  ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา  2563  (รอบสาม)  โครงการปริญญาโท  สาขาการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ  (สมัครทางไปรษณีย์ตั้งแต่วันนี้ –  30 มิถุนายน 2563)   

?ประกาศ เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯและรหัสนิสิตใหม่  ภาคพิเศษ  ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2563   โครงการปริญญาเอก สาขาหลักสูตรและการสอน  (รอบแรกเพิ่มเติม 

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯและรหัสนิสิตใหม่  คณะศึกษาศาสตร์  ภาคพิเศษ  ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2563  (รอบสอง)  

? ประกาศ เรื่อง  ขั้นตอนการรายงานตัวนิสิตและรหัสนิสิตใหม่  สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2563  (ลำดับสำรองรอบแรก)  

?ประกาศ เรื่อง ตรวจสอบรายชื่อผู้ส่งเอกสารเพื่อสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ระหว่าง วันที่ 20 -28 เมษายน 2563  

?ประกาศ เรื่อง เปิดรับสัมครนิสิตใหม่ ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบสาม) และเลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ 

?ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน   ภาคพิเศษ  คณะศึกษาศาสตร์   ภาคต้น   ปีการศึกษา 2563  (รอบสอง)   

?ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ  ภาคพิเศษ  คณะศึกษาศาสตร์   ภาคต้น   ปีการศึกษา 2563  (รอบสอง)   

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์  ภาคต้น  ปีการศึกษา  2563  (รอบสาม)   (เปิดรับสมัครทางไปรษณีย์วันที่  18 พฤษภาคม – 9  มิถุนายน 2563)  

? กำหนดการลงทะเบียนเรียน ปฎิทินการเรียนการสอน และตารางเรียน ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ.2563    

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาการบริหารการศึกษา  ภาคพิเศษ  คณะศึกษาศาสตร์  ภาคต้น  ปีการศึกษา  2563  

?ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์   ภาคต้น   ปีการศึกษา 2563 (รอบสอง)    

?ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคพิเศษ  คณะศึกษาศาสตร์   ภาคต้น   ปีการศึกษา 2563  (ลำดับสำรองรอบแรก)  

? ประกาศ  เรื่อง  ข้อปฏิบัติการรายงานตัวนิสิตใหม่ รหัส 63  รูปแบบออนไลน์  ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2563  ระหว่างวันที่ 25 เมษายน – 17 พฤษภาคม 2563  

ประกาศ เรื่อง กำหนดการรายตัวนิสิตใหม่ รหัส 63  ประจำภาคต้น   ปีการศึกษา 2563 (รอบแรก)  

ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงรูปแบบการรายตัวนิสิตใหม่ รหัส 63 ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2563 (รอบแรก)  

? ประกาศ เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนเรียน  ปฎิทินการเรียนการสอน  และตารางเรียน  สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา  ภาคพิเศษ   ประจำภาคต้น   ปีการศึกษา 2563  (*เปิดเรียนวันที่  16 มีนาคม  2563)   

ประกาศ เรื่อง รหัสนิสิตและกำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่  ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบแรก)

? ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์  ภาคต้น  ปีการศึกษา  2563  (รอบสอง) 

?ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา  ภาคพิเศษ  คณะศึกษาศาสตร์   ภาคต้น   ปีการศึกษา 2563      

?ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคพิเศษ  คณะศึกษาศาสตร์   ภาคต้น   ปีการศึกษา 2563    

?ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา  ภาคพิเศษ  คณะศึกษาศาสตร์   ภาคต้น   ปีการศึกษา 2563      

? ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ  ภาคพิเศษ  คณะศึกษาศาสตร์  ภาคต้น    ปีการศึกษา 2563     

?ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  ภาคพิเศษ  คณะศึกษาศาสตร์      ภาคต้น  ปีการศึกษา 2563        

?ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์   ภาคต้น   ปีการศึกษา 2563 

?ประกาศรหัสนิสิตใหม่  ภาคพิเศษ  คณะศึกษาศาสตร์   ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2562  

?ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคพิเศษ  คณะศึกษาศาสตร์   ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2562  

? ประกาศ เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนเรียน  ปฎิทินการเรียนการสอน  และตารางเรียน  ประจำภาคปลาย  ปีการศึกษา 2562   (*เปิดเรียนวันที่  7 ธันวาคม  2562)

One Reply to “ข่าวประชาสัมพันธ์”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *