เอกสารดาวน์โหลด

? ระบบยื่นคำร้องบัณฑิตศึกษาออนไลน์    Animated Gif New (37)

แบบฟอร์มคำร้อง/ตัวอย่าง

?   เรื่องทั่วไป (บว.01)

?   แบบลงทะเบียนเรียน  (KU1)

แบบขอเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียน  (KU3)

?  แต่งตั้ง/เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการที่ปรึกษา (บว.02, บว.02-1)

เสนอ/เปลี่ยนแปลงแผนการเรียน (บว.03, บว.03-1)

?  รายงานผลการเรียนตามหลักสูตร (บว.03-2)

เสนอ/เปลี่ยนแปลงโครงการวิทยานิพนธ์ (บว.04, บว.05, บว.05-1)

สอบประมวลความรู้/วัดคุณสมบัติ (บว.06/GS.06)

สอบประมวลความรู้/วัดคุณสมบัติ สำหรับนิสิต แผน ข (บว.06-1/GS.06-1)

สอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย (บว.07/GS.07)

สอบภาษาต่างประเทศ สำหรับนิสิต ป.เอก (บว.01/GS.01)

ตรวจรูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์ (วพ.01/TH.01)

ส่งต้นฉบับวิทยานิพนธ์ (วพ.02/TH.02)

ส่งต้นฉบับวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตทำวิทยานิพนธ์ผ่านระบบไอทีสีส (วพ.02-2/TH.02-2)

เปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์โดยคณะกรรมการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย (วพ.03/TH.03)

การขอให้บัณฑิตวิทยาลัยพิมพ์ใบรับรองวิทยานิพนธ์ (วพ.02-1/TH.02-1)

การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ (วพ.04/TH.04)

การขอระงับการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ (วพ.05/TH.05)

ขอหนังสือรับรอง/ใบคะแนน (บว.08/GS.08)

การตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรม (วพ.06/TH.06, วพ.06-1/TH.06-1)

การเผยแพร่ผลงานการค้นคว้าอิสระ (IS.01)

แบบฟอร์มอื่นๆ

แบบฟอร์มเสนอรายชื่อ

ขึ้นทะเบียนอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย

ใบรับรองวิทยานิพนธ์