ประกาศ รหัสนิสใหม่ สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา โครงการภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (ลำดับสำรองรอบสอง)

? วิธีการขอรหัสบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี (ACCOUNT NONTRI)

ขั้นตอนการกรอกประวัติและรายงานตัวนิสิตใหม่รูปแบบออนไลน์

แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

รหัสนิสิตใหม่