การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

ประกาศเรื่องรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคพิเศษ

ภาคปลาย  ปีการศึกษา  2564

ตั้งแต่วันที่  5 กรกฎาคม  – 22 ตุลาคม 2564


หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

เกณฑ์การเทียบผลภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก

แบบฟอร์มการขอผ่อนผันการส่งผลสอบภาษาอังกฤษของผู้สมัคเรียนระดับปริญญาเอก