ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โครงการภาคพิเศษ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบสาม)

ระดับปริญญาโท

XF55 สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ

XF60 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

XF68 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

?  XF76 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

ระดับปริญญาเอก

? XF60 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

XF68 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน