ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โครงการภาคพิเศษ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบสาม)

ระดับปริญญาโท

XF51 สาขาการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ

XF55 สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ

XF60 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

XF62 สาขาวิชาพลศึกษา 

XF68 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน   

XF71 สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์

XF75 สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

?  XF76 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

?  XF78 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

???  (ข้อมูลเพิ่มเติม)  ห้องสอบสัมภาษณ์ออนไลน์  สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   https://meet.google.com/nop-gjnu-fuj       

ระดับปริญญาเอก

XF60 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

XF68 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน