ตารางเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2563

ระดับปริญญาโท

XF51 สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ

XF55 สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ

XF57 สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา

XF60 สาขาการบริหารการศึกษา

XF62 สาขาวิชาพลศึกษา

XF68 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

XF70 สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา 

XF71 สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์

XF74 สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา

XF75 สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

XF76 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

XF78 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ระดับปริญญาเอก

? XF56  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคภาษาอังกฤษ)

XF58 สาขาวิชาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

? XF60 สาขาการบริหารการศึกษา 

XF68 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

XF70 สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา

? XF78 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา