ตารางเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

ระดับปริญญาโท

? XF51  สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ

? XF55 สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ

? XF57 สาขาการส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา

? XF59 สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา

? XF60 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

? XF62 สาขาวิชาพลศึกษา

? XF68 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

? XF70 สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา

? XF71 สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์

? XF74 สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา

? XF75 สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

? XF78 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ระดับปริญญาเอก

XF56 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคภาษาอังกฤษ)

XF58 สาขาวิชาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

XF60 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

XF68 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

XF70 สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา

XF78 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา