กำหนดการลงทะเบียนเรียน ปฎิทินการเรียนการสอน และตารางเรียน สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563

กำหนดการลงทะเบียนเรียนและรายงานตัวนิสิตใหม่  

ปฎิทินการเรียนการสอน

ตารางเรียน 

? เว็บลงทะเบียนเรียนโครงการภาคพิเศษ   https://sp-regis.ku.ac.th