ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบสาม)

ระดับปริญญาโท

XF51 สาขาการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ

XF60 สาขาการบริหารการศึกษา

XF62 สาขาวิชาพลศึกษา

XF68 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

XF70 สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา  

XF71 สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์  

XF74 สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา

XF75 สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

XF78  สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ระดับปริญญาเอก

? XF60  สาขาการบริหารการศึกษา

XF68  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

? XF78  สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา