รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ระดับปริญญาโท ภาคต้น ปีการศึกษา 2563

XF55 สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ   (**แจ้งเปลี่ยนแปลงห้องสอบเป็น  อาคาร ๑  ชั้น ๓  ห้อง  ๑ – ๓๐๓      Animated Gif Update (8) )

XF57 สาขาการส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา

XF62 สาขาวิชาพลศึกษา

XF68 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

XF70 สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา  Animated Gif Update (8)

XF71 สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์    (**แจ้งเปลี่ยนแปลงห้องสอบเป็น  อาคาร ๑  ชั้น ๓  ห้อง  ๑ – ๓๐๓      Animated Gif Update (8) )

XF74 สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา  (**แจ้งเปลี่ยนแปลงห้องสอบเป็น  อาคาร ๑  ชั้น ๓  ห้อง  ๑ – ๓๐๓ , ๑ – ๓๐๖      Animated Gif Update (8) )

XF75 สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

XF76 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 

? XF78  สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา