รหัสนิสิตใหม่ ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1)

ระดับปริญญาโท

XF51 สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ 

XF55 สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ

? XF68 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

? XF71 สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์

? XF74 สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา  

? XF75 สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว  

? XF76 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 

ระดับปริญญาเอก

? xf68 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน