รหัสนิสิตใหม่ ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

ระดับปริญญาโท

XF51 สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ  

XF57 สาขาวิชาส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา    

? XF78 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   

ระดับปริญญาเอก

XF78 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา