ประกาศรหัสนิสิตใหม่ โครงการภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

ประกาศรหัสนิสิตใหม่  โครงการภาคพิเศษ

  คณะศึกษาศาสตร์   ประจำภาคปลาย   ปีการศึกษา 2562 

ระดับปริญญาโท

XF51  สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ

ระดับปริญญาเอก

? XF78 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา