ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน โครงการภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2563

ระดับปริญญาโท

XF68 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ระดับปริญญาเอก

XF68 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน