รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2)

ระดับปริญญาโท

XF51 สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ

XF55 สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ

XF62 สาขาวิชาพลศึกษา 

XF68 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

XF71 สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์  

XF74 สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา

XF75 สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

XF76 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

ระดับปริญญาเอก

XF68 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน