ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โครงการภาคพิเศษ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

โครงการภาคพิเศษ  ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1)

ระดับปริญญาโท

XF55 สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ

XF68 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

?  XF76 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

ระดับปริญญาเอก

XF68 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน