รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (รอบสอง)

ระดับปริญญาโท

XF51 สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ

XF55 สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ

XF57 สาขาการส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา

XF62 สาขาวิชาพลศึกษา

XF68 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

XF70 สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา

XF71 สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์

XF74 สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา

XF75 สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

XF78 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ระดับปริญญาเอก

XF68 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน