ตารางเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2564

ระดับปริญญาโท

XF51 สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ

XF55 สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ

XF57 สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา

XF60 สาขาการบริหารการศึกษา  

XF62 สาขาวิชาพลศึกษา

XF68 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

XF70 สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา

XF71 สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์  

XF74 สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา  

XF75 สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

XF76 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

XF78 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  

ระดับปริญญาเอก

XF56  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคภาษาอังกฤษ)

XF60 สาขาการบริหารการศึกษา

XF68 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

XF78 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา