หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ภาคต้น ปีการศึกษา 2564

ระดับปริญญาโท

? XF51  สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ

เอกสารประชาสัมพันธ์

ใบสมัคร

แบบฟอร์มการชำระเงิน

? XF55 สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ

เอกสารประชาสัมพันธ์

ใบสมัคร

แบบฟอร์มการชำระเงิน

? XF57 สาขาการส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา * อยู่ระหว่างปรับปรุงหลักสูตร
? XF60 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

เอกสารประชาสัมพันธ์

ใบสมัคร

แบบฟอร์มการชำระเงิน

? XF62 สาขาวิชาพลศึกษา

เอกสารประชาสัมพันธ์

ใบสมัคร

แบบฟอร์มการชำระเงิน

? XF68 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

เอกสารประชาสัมพันธ์

ใบสมัคร

แบบฟอร์มการชำระเงิน

? XF70 สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา * อยู่ระหว่างปรับปรุงหลักสูตร
? XF71 สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์

เอกสารประชาสัมพันธ์

ใบสมัคร

แบบฟอร์มการชำระเงิน

? XF74 สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา

เอกสารประชาสัมพันธ์

ใบสมัคร

แบบฟอร์มการชำระเงิน

? XF75 สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

เอกสารประชาสัมพันธ์

ใบสมัคร

แบบฟอร์มการชำระเงิน

? XF76 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

เอกสารประชาสัมพันธ์

ใบสมัคร

แบบฟอร์มการชำระเงิน

? XF78 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา * อยู่ระหว่างปรับปรุงหลักสูตร

 

ระดับปริญญาเอก

? xf58 สาขาวิชาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เอกสารประชาสัมพันธ์

ใบสมัคร

แบบฟอร์มการชำระเงิน

? xf60 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

เอกสารประชาสัมพันธ์

ใบสมัคร

แบบฟอร์มการชำระเงิน

? xf68 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

เอกสารประชาสัมพันธ์

ใบสมัคร

แบบฟอร์มการชำระเงิน

? xf70 สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา * อยู่ระหว่างปรับปรุงหลักสูตร
? xf78  สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

เอกสารประชาสัมพันธ์

ใบสมัคร

แบบฟอร์มการชำระเงิน