รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกฯ ระดับปริญญาโท ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบสอง)

XF51 สาขาการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ

XF55 สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ   

XF57 สาขาการส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา

XF62 สาขาวิชาพลศึกษา

XF68 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

XF70 สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา  

XF71 สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์   

XF74 สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา

XF75 สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

XF78  สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา