รหัสนิสิตใหม่ ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2)

ระดับปริญญาโท

XF51 สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ

XF55 สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 

XF62 สาขาวิชาพลศึกษา 

XF68 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน   

XF71 สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์   

XF74 สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา

XF75 สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว    

XF76 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา  

ระดับปริญญาเอก

? xf68 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน