รหัสนิสิตใหม่ ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบสาม)

 

ระดับปริญญาโท

XF51 สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ

XF60 สาขาการบริหารการศึกษา    Animated Gif New (37)

XF62 สาขาวิชาพลศึกษา 

XF68 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

XF70 สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา

? XF71 สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์

XF74 สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา

XF75 สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

XF78 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ระดับปริญญาเอก

? XF60 สาขาการบริหารการศึกษา  

XF68 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

XF78 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา