รหัสนิสิตใหม่ ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบสอง)

รหัสนิสิตใหม่  คณะศึกษาศาสตร์ ภาคพิเศษ

ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563  (รอบสอง)

ระดับปริญญาโท

XF51 สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ  

XF55 สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 

XF57 สาขาการส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา

XF62 สาขาวิชาพลศึกษา

XF68 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

XF70 สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา

XF71 สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์

XF74 สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา  

XF75 สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

XF78 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ระดับปริญญาเอก

XF68 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน