รหัสนิสิตใหม่ โครงการภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563

ประกาศรหัสนิสิตใหม่  โครงการภาคพิเศษ

  คณะศึกษาศาสตร์   ประจำภาคต้น   ปีการศึกษา 2563 (รอบแรก)

ระดับปริญญาโท

XF55 สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ

XF57 สาขาการส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา

XF62 สาขาวิชาพลศึกษา

XF68 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

XF70 สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา

XF71 สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์

XF74 สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา

XF75 สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

XF76 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

XF78 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ระดับปริญญาเอก

XF68 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน