ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาฯ และรหัสนิสิตใหม่ ภาคพิเศษ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

ขั้นตอนสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคพิเศษ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ขั้นตอนการกรอกประวัติและรายงานตัวนิสิตใหม่รูปแบบออนไลน์

แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

วิธีการขอรหัสบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี (ACCOUNT NONTRI)

รหัสนิสิตใหม่