ประกาศรหัสนิสิตใหม่ โครงการภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบแรก)

ประกาศรหัสนิสิตใหม่  โครงการภาคพิเศษ

  คณะศึกษาศาสตร์   ประจำภาคต้น   ปีการศึกษา 2563  (รอบแรก)

? ขั้นตอนสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โครงการภาคพิเศษ

? กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตและทำบัตรประจำตัวนิสิต     Animated Gif Update (8)

? แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล  (*บัณฑิตวิทยาลัยเพิ่มเติมขั้นตอนการให้ข้อมูล ณ 03-03-2563)  Animated Gif Update (8)

? ขั้นตอนการรายงานตัวนิสิตใหม่และกรอกประวัตินิสิตใหม่ 

? วิธีการขอรหัสบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี (ACCOUNT NONTRI)

? รหัสนิสิตใหม่