ประกาศขั้นตอนการรายงานตัวนิสิตและรหัสนิสิตใหม่ สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (ลำดับสำรองรอบแรก)

ประกาศขั้นตอนการรายงานตัวนิสิตและรหัสนิสิตใหม่  ภาคพิเศษ

 คณะศึกษาศาสตร์    สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา 

ประจำภาคต้น   ปีการศึกษา 2563  (ลำดับสำรองรอบแรก)

ขั้นตอนสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคพิเศษ

ขั้นตอนการกรอกประวัติและรายงานตัวนิสิตใหม่รูปแบบออนไลน์

แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

วิธีการขอรหัสบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี (ACCOUNT NONTRI)

รหัสนิสิตใหม่ สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา