ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคพิเศษ 

ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 

ระดับปริญญาโท

XF51 สาขาการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ

? XF57 สาขาการส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา

XF78  สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ระดับปริญญาเอก

XF78 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา