ประกาศเรื่องเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบสาม) และเลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ

ระดับปริญญาโท

? XF60 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา


ระดับปริญญาเอก

? XF60 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา