การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบสาม)

ประกาศเรื่องรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์

ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา  2564  (รอบสาม)


หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

เกณฑ์การเทียบผลภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก

 ? แบบฟอร์มการขอผ่อนผันการส่งผลสอบภาษาอังกฤษของผู้สมัคเรียนระดับปริญญาเอก