การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564

ประกาศเรื่องรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์

ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา  2564

ตั้งแต่วันที่  2  พฤศจิกายน  2563  – 12 มีนาคม 2564


หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

เกณฑ์การเทียบผลภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก

 ? แบบฟอร์มการขอผ่อนผันการส่งผลสอบภาษาอังกฤษของผู้สมัคเรียนระดับปริญญาเอก

? ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครอบรมหลักสูตร English Preparation for Graduate Studies รุ่นที่ 8 (เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม – วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564)   Animated Gif New (37)