การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

ประกาศเรื่องรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคพิเศษ

ภาคปลาย  ปีการศึกษา  2563   

ตั้งแต่วันที่  17 สิงหาคม – 9 ตุลาคม  2563


หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

เกณฑ์การเทียบผลภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก