การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ ภาคต้น ปีการศึกษา 2563


หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

เกณฑ์การเทียบผลภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก

แบบฟอร์มการขอผ่อนผันการส่งผลสอบภาษาอังกฤษของผู้สมัคเรียนระดับปริญญาเอก

**สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่  E-mail : supeeranut.bo@ku.th