การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบสาม)

ประกาศเรื่องรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

โครงการภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์

ภาคต้น  ปีการศึกษา  2563   (รอบสาม)

สมัครทางไปรษณีย์  ตั้งแต่วันที่   18 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 2563


หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร 

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

เกณฑ์การเทียบผลภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก

แบบฟอร์มการขอผ่อนผันการส่งผลสอบภาษาอังกฤษของผู้สมัคเรียนระดับปริญญาเอก

*รับสมัครทางไปรษณีย์เท่านั้น!!!