การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบสอง)

ประกาศเรื่องรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

โครงการภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์

ภาคต้น  ปีการศึกษา  2563   (รอบสอง)

ตั้งแต่วันที่  17  กุมภาพันธ์ – 13  มีนาคม 2563


หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

เกณฑ์การเทียบผลภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก

?  โครงการเตรียมความพร้อมศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตร “English Preparation for Graduate Studies รุ่นที่ 6” ผลการอบรมสามารถนำมาใช้สมัครเรียนปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้