ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โครงการภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โครงการภาคพิเศษ

  คณะศึกษาศาสตร์   ประจำภาคปลาย   ปีการศึกษา 2562 

ระดับปริญญาโท

? XF51  สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ

ระดับปริญญาเอก

? XF78 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา