ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โครงการภาคพิเศษ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบสอง)

 ระดับปริญญาโท

XF51 สาขาการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ

XF55 สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ

XF60 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา      

XF62 สาขาวิชาพลศึกษา

XF68 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน   

XF71 สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์

XF74 สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา      

XF75 สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

?  XF76 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

รายละเอียดการสอบคัดเลือกฯสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (เพิ่มเติม)     

ระดับปริญญาเอก

XF60 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

XF68 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน