ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โครงการภาคพิเศษ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  โครงการภาคพิเศษ 

ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1) 

ระดับปริญญาโท

XF51 สาขาการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ

XF55 สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ

XF68 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

? XF71 สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์

XF74 สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา  

? XF75 สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

XF76 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

ระดับปริญญาเอก

XF68 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน