รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1)

ระดับปริญญาโท

XF51 สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ

XF55 สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ

? XF68 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

? XF71 สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์

? XF74 สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา

? XF75 สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

? XF76 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

ระดับปริญญาเอก

? XF68 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน