รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

ระดับปริญญาโท

XF51 สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ

XF57 สาขาวิชาส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา

? XF78 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   

ระดับปริญญาเอก

XF78 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา