รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (รอบสาม)

ระดับปริญญาโท

XF51 สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ

XF60 สาขาการบริหารการศึกษา  

XF62 สาขาวิชาพลศึกษา

XF68 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

XF70 สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา   

XF71 สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์

XF74 สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา

XF75 สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

? XF78 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ระดับปริญญาเอก

? XF60 สาขาการบริหารการศึกษา

XF68 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

? XF78 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา